kk精品福利

kk精品福利

或曰∶《内经》治痿之法,独取阳明何也?又岁金不及,炎火乃行,民病鼽嚏。

彼滞下者,滞,是积滞之滞,不因时令,不由泄泻,而竟里急后重,垢腻之物频并而下也,岂可同日语哉。《七卷经》云∶损人,不可长食。

然后纳诸方寸修之,非但明目,乃亦延年。 〕芰实《本草》云∶味甘。

深忧重恚,伤也。 《难经》虽有命门之说,未尝言其为火,观“男子以藏精”一句,则知右肾非火矣。

胡麻《本草》云∶味甘平无毒,主伤中虚羸,补五内,益气力,长肌肉,填髓脑,坚筋骨,金创止痛及伤寒温疟,大吐后虚热羸困。又云∶巫子都曰∶令人目明之道,临动欲施时,仰头闭气,大呼,目,左右视,缩腹令耳不聋之法,临欲施泻,大咽气,合齿闭气,令耳中萧萧声,复缩腹合气流布至坚,调五脏、消食、疗百病之道,临施张腹,以意纳气,缩后精散而还归百脉也,九浅一深,至琴弦,麦齿之间,正气还,邪气散去。

味众肉充则中气不达,衣热则理塞,理塞则气不固,此皆伤生也。暑者,火令也,人与天地,同一橐,故天地之气有升降,人之气亦随之。

Leave a Reply