Vol725女神王馨瑶yanni云南心愿旅拍泳池性感深色比基尼撩人诱惑写真76P王馨瑶画语界

Vol725女神王馨瑶yanni云南心愿旅拍泳池性感深色比基尼撩人诱惑写真76P王馨瑶画语界

当用酸味之药,遂以乌梅肉作丸,甘草末为衣,服至二两许,始恶甘味,腮肿渐消。 喘渴靥后,余毒不除,大便坚实,前胡枳壳散。

非纯补气之一小儿腹痈,溃而脓水清稀,烦躁时嗽,小便如淋,仍欲分利,余曰∶此脾肺气虚之恶症,分利导损真阴之所致也,急补脾肺,脾肺气旺,则小便自调,诸症自愈。 以异功散,内用人参一两、干姜一钱半,灌之尽剂而苏。

飞龙夺命丹治痘疔、痘毒、痘痈;或麻木呕吐,重者昏愦切牙。 若良久舌已冷,不必用接,但以洪宝丹敷之,其舌自生,所断唇舌,鸡子膜含护,恐风寒伤之。

汤民望先生云∶麻痘乃天行时气,热积于胃,胃主肌肉,故发于遍身,状如蚊子所啮。 海藏云∶诸痛痒疮疡,皆属心火,无论虚实,皆属心火。

烦热作渴,小便频数者,肾虚也,用六味地黄丸。却服金银花、甘草未而愈。

 喘嗽不已,柴胡五味子汤。若势甚而邪在表者,加麻黄散之。

Leave a Reply