No040颜瑜风情万种勾人心魄写真集39P颜瑜爱尤物

No040颜瑜风情万种勾人心魄写真集39P颜瑜爱尤物

饮食入胃不变精血,反去助邪,久则胀,胀则臌矣。然须冬时取栝蒌实和穣子同捣仍入壳中,悬当风处阴干,以供一岁之用,否则难于发明蛏生江湖中,与蚌蛤相类。

 太古言,其乳入牛羊马乳中皆化成水。治肝肾虚,筋骨弱,语言难,精神昏愦,及治风湿内弱,风热体重,或瘦而一肢偏枯,或肥而半身不遂。

然须冬时取栝蒌实和穣子同捣仍入壳中,悬当风处阴干,以供一岁之用,否则难于发明蛏生江湖中,与蚌蛤相类。 阳衰于下则寒,阴衰于下则热。

取其速验,不计万全也。其徒侣多动色相戒,秘不轻授。

发明猪属水兽,性懒善淫,饱食无所用力,周身脂膏不流,故人食之助湿生痰,莫此为甚。木盆内水须及铁盆之半,然后,将前结成之胎,连罐覆于铁盆内,外以盐水和黄土将罐口封固,勿令出气,出气亦即走炉。

吐青涎、泻下恶物立效。故述其大概,使后来者知所免焉。

Leave a Reply