Vol807模特奶瓶性感玫红旗袍半脱露灰色内衣原色丝袜秀美腿诱惑写82P奶瓶画语界

Vol807模特奶瓶性感玫红旗袍半脱露灰色内衣原色丝袜秀美腿诱惑写82P奶瓶画语界

 每服一丸,茶【方歌】栀子仁丸齇鼻赤,紫黑缠绵皆可施,栀子为末黄蜡化,【方歌】黑疔暗藏耳窍生,色黑根深椒目形,痛如锥刺引腮脑,【注】此证生于耳窍暗藏之处,由肾经火毒所发,亦有因服丹石热药,积毒而成者。温补过则痘溃烂,毒攻咽龈日肿痈,清泻过则痘白陷,呕吐不渴厥利清。

临用时用麻油调搽顽硬肉上,以棉纸盖上,或膏贴俱可。无痰饮气虚,呕逆甚者,加丁香、沈香。

惟在调理饮食得宜,如山药、粟子、鹅、蟹、甜、辣等物,俱当禁忌。(补中益气汤)人参黄耆蜜炙当归土炒白术土炒炙甘草陈皮升麻土炒柴胡醋炒引用姜枣水煎服。

其余内外治法,俱同痈疽肿疡、溃疡门。或烦躁作呕,唇焦大渴,宜夺命丹清之,俟表证已退,急服托里透脓汤;若疮势不起属虚,宜十全大补汤托之。

小儿水肿,皆因水停于脾肺二经,水停胸中则喘,水停膈中则胀,如肿在腰以上者,属风,法宜发汗,肿在腰以下者,属湿,法宜利水,有通身上下皆肿者,系风湿两伤,法宜汗利兼施,直详别焉,阳水属实,法宜攻泄,阴水属虚,法宜温补,肿在上者因风起,急宜发汗莫从容,越婢汤中加苍术,汗后全消病即宁。初起轻者宜用如意金黄散,盐汤冲洗,脓不成即消矣。

再诸疮初起,于肿处各灸三、五壮立瘥。 飧泻多因清阳陷,补中益气汤最验,参耆归术草陈皮,升麻柴胡功无限。

Leave a Reply